LånereglerFornying av dine lån kan du gjøre selv i de avdelinger som har automatisk utlån:
Du får henvisning når du er inne i basen. Du skal oppgi strekkoden på lånekortet ditt og pin-koden du får oppgitt i biblioteket. - ring 73852738 om du trenger hjelp første gang. Lånene kan fornyes to ganger dersom det ikke er reservering på boka/mediet.

Låneregler for folke- og skolebibliotekene i Rissa kommune:
Rissa bibliotek m/filialer: Stadsbygd og Stjørna. Fevåg/Hasselvika, Mælan, Skaugdal, Stadsbygd og Åsly grunnskoler samt Rissa videregående skole.
NB:Der bok/bøker er brukt i lånereglene, gjelder dette også for andre typer media
 1. Lånerett:
  Alle som bor i landet har låne- og bruksrett uavhengig av kommunegrenser.
 2. Lånekort:
  Felles lånekort benyttes i alle folke- og grunnskolebibliotekene i kommunen.
  Lånekort utstedes til alle som ønsker det (Legitimasjon kreves).
  Barn mellom 6 og 15 år må ha samtykke (kausjonisterklæring) fra foresatt.
  Barn under 6 år låner på foreldrenes kort.
  Tap av lånekort skal straks meldes til biblioteket for å hindre misbruk. Nytt lånekort utstedes mot gebyr, for tiden kr. 20,-.
 3. Utlån:
  En kan til vanlig låne så mange bøker en vil, men for noen typer medier er det unntak. Lån er gratis for kunden. Dette gjelder også lån fra andre bibliotek (fjernlån).
 4. Lånetid:
  Lånetiden er som hovedregel 4 uker, men bl.a. for musikk-cd, videogram og CD- ROM /DVD er den 1 uke. Lånet kan fornyes dersom boka ikke er reservert for andre.
 5. Reservering:
  Bøker som er utlånt kan reserveres på kundens lånekort.
  Bøkene hentes av kunden i angitt avdeling innen den fristen som biblioteket setter når beskjed gis.
 6. Lån fra andre bibliotek / Fjernlån:
  Dersom materialet kunden trenger til sitt arbeid / studier ikke kan skaffes innen kommunen, skal biblioteket så raskt som mulig forsøke skaffe dette fra andre samarbeidende bibliotek.
  For slike lån gjelder eierbibliotekets låne- og erstatningsregler.
 7. Ansvar:
  Hver enkelt kunde er ansvarlig for alt materiale som er lånt på vedkommendes kort (jfr. lånereglene pkt. 2).
  Tap og skader erstattes etter pkt. 8 i lånereglene. Ansvaret gjelder tilsvarende for foresatte som nevnt i pkt. 2.
 8. Purring og erstatning:
  1. purring sendes 14 dager etter at lånefristen er ute.
  2. purring sendes 14 dager etter første purring.
  3. purring går som regning fra Rissa kommunekasse en måned etter andre purring. Erstatningsbeløp justeres ut i fra prisstigning.
  Voksenbøker kr. 400,-. Barnebøker kr.250,-. + kr. 50,- i omkostninger pr. regning.
  Spesielt verdifulle bøker, eller deler av verk og lignende vurderes særskilt.
 9. Adresseendring: Ved flytting, også innen kommunen, plikter kunden å melde fra om adresseendring.
 10. Brudd på lånereglene: Alvorlige brudd på lånereglene kan føre til begrensninger/tap av låneretten.

  Regler behandlet og vedtatt: Rektorkollegiet oktober 2000,
  Rissa videregående skole oktober 2000, Rissa formannskap nov. 2000.
  Erstatningsbeløpene revidert i fht prisstigningen og Trondheim folkebiblioteks regler april 2002
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...